آستیگماتیسم
عیوب انکساری
کراتوکونوس یا قوز قرنیه (Keratoconus)